Procfile

Profile مکانیزمی است برای اعلام اینکه چه دستوراتی توسط کانتینر برنامه‌ی شما اجرا می شوند.

Procfile یک فایل متنی ساده با نام Procfile و بدون پسوند می‌باشد که در ریشه‌ی اصلی پروژه قرار می‌گیرد و انواع فرآیند‌ها(process types) را در یک برنامه لیست می‌کند. که می‌توان دستوراتی که هنگام راه‌اندازی برنامه باید اجرا شوند را در آن قرار داد.

می‌توان از Procfile برای اعلام process types از جمله تعیین وب سرور برنامه استفاده کرد.

نوع فرمت Procfile

اعلام کردن هر یک از انواع فرآیند‌ها(process types), باید در خطوط جداگانه و با فرمت مشخصی مانند نمونه زیر معین شود:

web: <command>
  • command دستوری را نشان می‌دهد که باید هنگام راه‌اندازی اجرا کند، مانند:
web: node app.js