برنامه‌های react
برنامه‌های react

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه React

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه React را در فینگ یاد خواهیم گرفت.

برنامه hello-react

برای ایجاد یک برنامه‌ی React، یکی از دستورهای زیر را اجرا میکنیم:

$ npx create-react-app hello-react
# or
$ npm init react-app hello-react
# or
$ yarn create react-app hello-react

با اجرای هر یک از این دستورات، پوشه‌ای به نام hello-react در مسیر فعلی ما ایجاد می شود. که ساختار اولیه‌ی پروژه‌ی ما را در آن ایجاد می کند و وابستگی‌های پیش فرض را نصب می کند:

hello-react
├── README.md
├── node_modules
├── package.json
├── .gitignore
├── public
│ ├── favicon.ico
│ ├── index.html
│ ├── logo192.png
│ ├── logo512.png
│ ├── manifest.json
│ └── robots.txt
└── src
├── App.css
├── App.js
├── App.test.js
├── index.css
├── index.js
├── logo.svg
├── serviceWorker.js
└── setupTests.js

اجرای برنامه

با توجه به هر یک از دستورهایی که به وسیله‌ی آن پروژه ریکت خود را ایجاد کرده‌ایم، طبق آن دستور یعنی npm start یا yarn start برنامه را اجرا می‌کنیم.

$ npm start
> hello-react@0.1.0 start
> react-scripts start
Compiled successfully!
You can now view hello-react in the browser.
Local: http://localhost:3000
On Your Network: http://192.168.1.6:3000

اکنون http://localhost:3000 را در مرورگر خود باز کرده تا مطمئن شویم برنامه react ما کار می‌کند.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه react در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-react"
platform: "react"
port: 80

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی react ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از ورود به حساب خود در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-react.onfing.ir