برنامه‌های rust
برنامه‌های rust

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه Rust

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه‌ی Rust در سکوی ابری فینگ را یاد خواهیم گرفت.

برنامه hello-rust

برای ساختن یک برنامه‌ی rust، ابتدا باید آن را نصب کنیم. راه اصلی نصب rust استفاده از ابزاری به نام rustup است که به عنوان ابزار نصب و مدیریت نسخه‌ی rust می‌باشد.

  • اگر از سیستم عامل‌های macOS، Linux استفاده می‌کنیم، دستور زیر را در ترمینال خود اجرا می‌کنیم:
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

برای بروزرسانی آخرین نسخه‌ی rust از دستور زیر استفاده ‌می‌کنیم:

$ rustup update
  • بعد از نصب rustup، آخرین نسخه‌ی ابزار ساخت و پکیج منیجر rust نیز دریافت خواهد شد که به عنوان cargo شناخته می‌شود.

برای ایجاد پروژه rust، دستور زیر را در ترمینال خود وارد می‌کنیم:

$ cargo new hello-rust
Created binary (application) `hello-rust` package

بعد از اجرای دستور بالا یک پوشه با نام انتخابی ما ایجاد شده که دارای فایل‌های زیر می‌باشد:

hello-rust
|- Cargo.toml
|- src
|- main.rs
  • فایل Cargo.toml جایی است که متادیتاها و همچنین وابستگی‌های پروژه‌ی ما در آن قرار می‌گیرد.
  • فایل src/main.rs جایی است که ما کد برنامه‌ی خود را در آن می‌نویسیم:
// main.rs
use actix_web::{get, web, App, HttpServer, Responder};
#[get("/hello/{name}")]
async fn greet(name: web::Path<String>) -> impl Responder {
format!("Hello {name}!")
}
#[actix_web::main] // or #[tokio::main]
async fn main() -> std::io::Result<()> {
HttpServer::new(|| {
App::new()
.route("/hello", web::get().to(|| async { "Hello Rust!" }))
.service(greet)
})
.bind(("127.0.0.1", 8080))?
.run()
.await
}

اجرای برنامه

برای اجرای برنامه rust خود، وارد مسیر اصلی پروژه‌ی خود شده و دستور زیر را وارد می‌کنیم:

$ cargo run
Compiling hello-rust v0.1.0 (/Users/ali/hello-rust)
Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 6.00s
Running `target/debug/hello-rust`
127.0.0.1:8080

اکنون http://localhost:8080 را در مرورگر خود باز کرده تا مطمئن شویم برنامه rust ما کار می‌کند.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه rust در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-rust"
platform: "rust"
port: 3000

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی rust ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از ورود به حساب خود در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-rust.onfing.ir