برنامه‌های django
برنامه‌های django

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه Django

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه Django در فینگ را یاد خواهیم گرفت.

برای دریافت آخرین نسخه‌ی آن به وبسایت رسمی جنگو مراجعه نمایید.

برنامه hello-django

بعد از نصب جنگو، دستور زیر را در ترمینال خود وارد می‌کنیم تا پروژه ما ایجاد شود:

$ django-admin startproject mysite

با اجرای این دستور، تنظیمات اولیه‌ی برنامه به پروژه‌ی ما اضافه خواهد شد:

mysite/
manage.py
mysite/
__init__.py
settings.py
urls.py
asgi.py
wsgi.py

اجرای برنامه

برای اجرای برنامه خود دستور زیر را در ترمینال اجرا می‌کنیم:

$ python manage.py runserver
Performing system checks...
System check identified no issues (0 silenced).
You have unapplied migrations; your app may not work properly until they are applied.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
May 24, 2022 - 15:50:53
Django version 4.0, using settings 'mysite.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

اکنون http://localhost:8000 را در مرورگر خود باز کرده تا مطمئن شویم برنامه django ما کار می‌کند.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه django در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-django"
platform: "django"
port: 8000

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی جنگو ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از وارد شدن در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-django.onfing.ir